Grant Program For Academics From Ukraine


.

Grant Program For Academics From Ukraine

The Kosciuszko Foundation is starting a new grant program for academics from Ukraine who  due to Russian invasion are located in Poland and thus are unable to continue their  academic work in Ukraine. 

The program's aim is to provide individuals who can't return to their homeland and therefore  continue their academic work with support. The grants will facilitate the resumption of their  work through a research project carried out in Poland. 

The addressees of the program are scientists from Ukraine who have both Ukrainian  citizenship and at least a PhD degree. To obtain the grant one must meet a condition of being  an employee or a co-researcher of either a Ukrainian university or other research unit and  provide the necessary documents. The research project described in an application must be  carried out in cooperation with either a Polish university or research institution.  

A one-time grant of 10 000 PLN will be awarded based on an application to the program in a  form, which includes: 

- individual's CV attached 

- candidate's academic work description 

- description of research project that is to be realized in Poland 

- a scan of a letter or e-mail from research supervisor or co-worker from Polish university or  research unit that confirms the willingness of cooperation in the project. Applications must be filled out in Polish or English. 


The Kosciuszko Foundation accepts candidates' applications continuously. For more information, please email warsaw@thekf.org (in Polish or English). 

Grants are paid from funds received from Kosciuszko Foundation Donors in the United States.

Read More: www.kfpoland.org


Грантова програма для науковців з України 

Фонд Костюшка розпочинає нову грантову програму для науковців – громадян України,  які в результаті вторгнення Росії опинилися в Польщі і не мають можливості  продовжувати наукову роботу в Україні. 

Мета програми – підтримати людей, які не можуть повернутися на батьківщину  і продовжувати свою дослідницьку роботу. Гранти дозволять науковцям продовжити  свою роботу, реалізуючи дослідницький проект у Польщі.  

Програма адресована науковцям з України, які мають українське громадянство та мають  принаймні докторський ступінь (PhD). Щоб отримати грант потрібно бути співробітником  або науковим співробітником українського закладу вищої освіти чи іншого науково дослідницького підрозділу та надати необхідні документи. Науковий проект, описаний у  заявці на грант, має здійснюватися у співпраці з польським закладом вищої освіти чи  науково-дослідницькою установою. 

Одноразовий грант в розмірі 10 000 PLN буде призначений на підставі заявки до  програми на бланку, яка включає:  

- резюме кандидата;  

- опис наукової діяльності кандидата;  

- опис наукового проекту, який буде реалізовано в Польщі;  

- скан листа чи електронної пошти від наукового керівника чи співробітника з польського  закладу вищої освіти чи науково-дослідницької установи, що підтверджує готовність до  співпраці в реалізації проекту.  

Заявки слід заповнити польською або англійською мовою. 

Фонд Костюшка приймає заявки від кандидатів у постійному режимі.  Додаткову інформацію можна отримати, написавши на електронну адресу:  warsaw@thekf.org (польською або англійською мовою). 

Гранти виплачуються із коштів, отриманих від благодійників Фонду Костюшківського  в США.


Program grantowy dla naukowców z Ukrainy 

Fundacja Kościuszkowska rozpoczyna nowy program grantowy dla naukowców – obywateli  Ukrainy, którzy w wyniku inwazji Rosji znaleźli się w Polsce i nie mają możliwości  kontynuowania pracy naukowej w Ukrainie.  

Celem programu jest wsparcie osób, które nie mogą wrócić do swojego ojczystego kraju i kontynuować pracy naukowej. Granty pozwolą naukowcom na kontynuowanie pracy  poprzez realizację projektu badawczego w Polsce.  

Program adresowany jest do naukowców z Ukrainy, posiadających obywatelstwo ukraińskie  oraz stopień naukowy co najmniej doktora (PhD). Warunkiem otrzymania grantu jest bycie  pracownikiem lub współpracownikiem naukowym ukraińskiej wyższej uczelni lub innej jednostki naukowo-badawczej i złożenie wymaganych dokumentów. Projekt naukowy opisany  w zgłoszeniu do grantu powinien być realizowany we współpracy z polską uczelnią lub  instytucją naukowo-badawczą. 

Jednorazowy grant w wysokości 10 000 PLN zostanie przyznany na podstawie zgłoszenia do programu na formularzu (https://form.jotform.com/220742363868361), który zawiera: - załączone cv kandydata; 

- opis naukowej działalności kandydata; 

- opis projektu naukowego do realizacji w Polsce; 

- skan listu lub maila od opiekuna naukowego lub współpracownika z polskiej uczelni lub  placówki naukowo-badawczej potwierdzającego gotowość współpracy przy realizacji  projektu.  

Zgłoszenia należy wypełniać w języku polskim lub angielskim. 

Fundacja Kościuszkowska przyjmuje aplikacje kandydatów w trybie ciągłym.  Więcej informacji można uzyskać pisząc na email: warsaw@thekf.org (język polski lub  angielski). 

Granty są wypłacane ze środków otrzymanych od Darczyńców Fundacji Kościuszkowskiej  w USA.

The Kosciuszko Foundation, Inc.

Warsaw Office,

ul. Kopernika 11/8, 00-359 Warszawa

Tel. (22) 621 7067

email: warsaw@thekf.org